ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
ပမာအားျဖင့္ အင္ဒိုုနီးရွားကိုု လုုပ္ၾကံလာေသာ ရွာရီရာျပဳျခင္း (အစၥလမ္ ဓမၼသတ္ ရွာရီရာ က်မ္းမွ က်င့္ထံုုး တိုု႔ကိုု လူမႈ ဥပေဒအျဖစ္ က်င့္သံုုးျခင္း) ကိုု အင္ဒိုုနီးရွား မူဆလင္ ဘာသာေရး ပညာရွင္ ဆီရဖိ အန္ဝါက သတိေပး ေဖာ္ျပရာတြင္ ဤလုုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဘာသာေရး က်င့္ထံုုးကိုု ျပန္႔ပြားဖိုု႔ရာ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိုုးရိုုးဟုု ယူဆ၍ မရ၊ ၎လုုပ္ရပ္သည္ ခက္ထန္ရန္ လိုုေသာ လူမႈေရး၊ႏုုိင္ငံေရး ရူေဒါင့္ တခုုကိုု အစဥ္အလာတြင္ သည္းညွင္းခံမႈကိုု က်င့္သံုုးသလိုု ယဥ္ေက်းမႈတိုု႔ ၾကြယ္ဝစံုုလင္သည့္ ဤႏိုုင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစရန္ တိက်စြာ ၾကံစည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ ကိစၥမ်ိဳးကိုု ႏိုုင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႔ရရာ ယင္းတိုု႔ထဲမွ တစ္ႏိုုင္ငံမွာ မေလးရွား ျဖစ္ျပီး သမိုုင္းအားျဖင့္ ဤႏိုုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုု ႏွင့္ အလွမ္း က်ယ္သည့္ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္တိုု႔ ေပါၾကြယ္ခဲ့သည့္တိုုင္ အစၥလမ္အမည္ကိုု သံုုး၍ ထိပ္တုုိက္ ရင္ဆိုု္င္မႈကိုု လုုိလားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိုဳး ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ တဟုုန္ထိုုး ျမွင့္တင္ေပးမႈတိုု႔ ေပါက္ပ်က္ လာခဲ့ပါသည္။ ဤသိုု႔ ႏိုုင္ငံေရး အစြန္းေရာက္ ကိစၥတိုု႔ကိုု ငါတိုု႔ တေတြ ခုုခံရမည့္ အေရးတြင္ ဦးစြာ ထင္ရွားသိျမင္ရမည့္ အေျခခံအခ်က္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံေရး က်ားကြက္ တိုု႔သည္ (အင္ဒုုိနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွား ကိစၥတိုု႔တြင္) အစၥလမ္ဘာသာ ဟူေသာ အမွတ္လကၡဏာကိုု ခုုတံုုးလုုပ္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ျပီးလွ်င္ ထိုုသိုု႔ ခုုတံုုးလုုပ္ျခင္းသည္ ရင္ဆုုိင္မႈ ပဋိပကၡတိုု႔ ျဖစ္ပြားလာေအာင္ အစီအစဥ္တက် ၾကံစည္စုုစည္းေသာ လုုပ္ရပ္တိုု႔တြင္ ၾကီးမားေသာ အစိတ္အပိုုင္း ျဖစ္ေနသည္ ဆိုုသည္ကိုု ေပတည္း။


စာခ်ပ္... ထိုု႔အတူသာပင္ ျမန္မာျပည္က ၉၆၉ လမ္းစဥ္တိုု႔ ဟူသည္မွာလည္း ဘာသာေရး လမ္းစဥ္ လံုုးဝ မဟုုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ၾကည့္တတ္ဖိုု႔ လိုုသည္မွာ ရန္လိုု ခက္ထန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုု ျမန္မာျပည္တြင္ ေပၚေပါက္ လာေစရန္ တိတိပပ ထားရွိျပီး အလားတူ လုုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ ၉၆၉ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေစတနာမ်ိဳးကိုု ျဖစ္၏။ လြန္ေလျပီးေသာ အမရပူရျမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုုံ ဆရာေတာ္ဘုုရားၾကီး ရွင္ဇနကာ ဘိဝံသက ၄င္း၏ ေထရုုပတၱိတြင္ ေရးသားခဲ့သည္မွာ “ ဒိုု႔ျမန္မာေတြ ဘာသာေရးအသိ မိုုက္မဲႏုုံနဲ႔တာဟာ ဘုုရားပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ ဆင္းတုုဖ်က္တယ္။ တရားပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ က်မ္းဂန္ ဖ်က္တယ္။ သံဃာပင္လည္း ထင္ရွားရွိလ်က္ ဘုုန္းၾကီးဖ်က္တယ္” ။ အတုုအေယာင္ အမွတ္ လကၡဏာ တိုု႔မည္သည္ စစ္မွန္ေသာ (ပရမတၱ) ဘုုရား၊ တရား၊ သံဃာတုုိ႔ကိုု ကိုုယ္စားမျပဳ။ ထို မစစ္မွန္သည့္ အမွတ္ လကၡဏာတိုု႔သည္ နဂိုုကတည္းက တရားဓမၼ၏ အမြန္ျမတ္ဆံုုး ဂုုဏ္ရည္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ သႏၷိဌိက (အဖန္တလဲလဲ ခ်င့္ႏိုုးစူးစမ္း ေဝဖန္အပ္ျခင္း) စသည့္ ဂုုဏ္ရည္မ်ိဳးကိုု ပိတ္ဖံုုးကာ ထားတတ္ ပါ၏။ ျပခဲ့သည့္ မေကာင္းေသာ ေစတနာမ်ိဳးကိုု တိတိက်က် ထားရွိျပီး ျဖန္႔ျဖဳးျပန္႔ပြားေစသည့္ ၉၆၉ လိုု အမွတ္ လကၡဏာမ်ိဳးမူကား ဆုုိဖြယ္ရာ မရွိ။ ကိုုးကြယ္ရန္လည္း မဟုုတ္၊ ကာကြယ္ရန္လည္း မဟုုတ္။ အထူးသိမွတ္အပ္သည့္ သေဘာမွာ ေလာကသံုုးပါး၏ အထြတ္ ျဖစ္သည့္ ဘုုရား၊ တရား၊ သံဃာ အစစ္အမွန္ တိုု႔၏ အျမတ္ဆံုုးေသာဂုုဏ္ရည္တိုု႔ ဟူသည္ မည္သိုု႔ေသာ ဘာသာေရး အမွတ္လကၡဏာကမွ စိုုးစဥ္းမွ်ပင္ ကိုုယ္စားမျပဳႏိုုင္ေၾကာင္း ဆုုိသည္ကိုု ေပတည္း။

ဝီရသူက ေျပာေသာ အင္ဒုုိနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွားတိုု႔ သည္လိုု သူတိုု႔ အစၥလမ္ဘာသာတရားအတြက္လုုပ္လိုု႔ တံုု႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔ ငါလည္း လိုုက္လုုပ္တယ္ ဆိုုေသာ ပရိယာယ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဖံုုးအုုပ္ ထားေသာ ႏိုုင္ငံေရး လက္မည္းၾကီးကိုု ျမင္တတ္ပါေလ။ တကယ္ကေတာ့ တံုု႔ျပန္ ေသာ အေနျဖင့္ လိုုက္လုုပ္ျခင္း မဟုုတ္၊ ယင္းႏိုုင္ငံ တိုု႔တြင္ ျပဆိုု ခဲ့သလိုု ဘာသာေရးကိုု ႏိုုင္ငံေရး က်ားကြက္ထဲ ဝင္လာေအာင္ တုုပျပီး ဖန္တီး လိုုက္လုုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါ၏ ။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံတိုု႔၏ အေသးစိတ္ေသာ အတြင္း က်က် ႏုုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သေဘာတိုု႔ကိုု ယခုုေလးတင္ကမွ ေထာင္မွ လြတ္လာသလိုု ေလာကီဖက္ ပညာအရည္အခ်င္းအားျဖင့္ အင္မတန္အားနည္းေသာ ဤသူသည္ ဘယ္လိုုမ်ိဳး ဖတ္မွတ္ သိရွိပါသနည္း။ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ သီအိုုရီ စာေပမ်ိဳး ဆိုုသည္မွာ အဂၤလိပ္စာ အေတာ္အတန္ ေကာင္းသူ တိုု႔ပင္ အေတာ္အတန္ အားစိုုက္ဖတ္ရေသာ ကိစၥမ်ိဳး ျဖစ္ပါ၏။ ၿပီး ႏိုုင္ငံငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ မေလးရွား ႏွင့္ အင္ဒိုုနီးရွား တိုု႔မွ ႏိုုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ ဆိုုသည္မွာ ယင္းႏိုုင္ငံတိုု႔၏ အေပၚယံကိစၥေတြသည္ပင္ ကမာၻ႔မီဒီယာေတြမွာ တခမ္းတနား ေပၚျပဳလာျဖစ္ၿပီး ပါေနတာမ်ဳိးလည္း မဟုုတ္။ ဒါကိုု ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သည္ဇာတ္လမ္းတြင္ ဝီရသူကိုု ေနာက္ကြယ္တြင္ ပံ့ပိုုးထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ၾကံေဆာင္ထားသည့္ မိစာၦပညာရွင္ တဦး (သိုု႔မဟုုတ္) အုုပ္စုုလိုုက္ ေနာက္မွာရွိေၾကာင္းကိုု ခန္႔မွန္း၍ ရေလာက္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၉၆၉ ဟူသည္မွာ အင္ဒိုုနီးရွား ႏွင့္ မေလးရွားမွ ႏိုုင္ငံေရးစစ္တုုရင္ကြက္ကိုု တုုပၿပီး ထိုုစစ္တုုရင္ ကစားကြက္မ်ိဳးကိုု ျမန္မာျပည္တြင္ ကစား၍ ရေစရန္ ေငြေၾကး အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုုင္ငံေရး အင္အားစုုတစုုမွ အကြက္က်က် လုုပ္ေဆာင္ ဖန္တီးေနျခင္း သာတည္း။ ထိုုျဖစ္စဥ္ကိုု ေနာက္ကြယ္က လုုပ္ၾကံသူတုုိ႔၏ မူလ မဟာဗ်ဳဟာတြင္ ရွိသည့္ ေစတနာမူကား သင္းကြဲအုုပ္စုု အမုုန္းတရား ျဖစ္ထြန္းေရး ေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူ ကဲ့သိုု႔ အစၥလမ္ ဘာသာကိုု တံုု႔ျပန္ျခင္း မဟုုတ္ေရးခ် မဟုုတ္ႏိုုင္ပါသတည္း။

ညိဳထြန္း source by : ေန႔သစ္
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းမႇ သပိတ္ စခန္းမ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃နာရီ အခ်ိန္မွ စတင္၍ လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား မီးသတ္ပိုက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ လူစုၿဖိဳခြဲခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ အခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ Eleven Media Group မွ သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ အရ သိရသည္။ အဆိုပါ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဧရိယာ အတြင္းရွိ စုေ၀းေနသည့္ သပိတ္ စခန္း ၆ခုအနက္ ၃ခုမွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ဖယ္ရွား ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သပိတ္ စခန္းမ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေၾကညာ ထားေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ လ ၂၈ ရက္ ေန႔ အထိ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရႇိသျဖင့္ ထပ္မံ၍ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၁၂ နာရီတြင္ လူစု မခြဲပါက ရဲလုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဧရိယာ၌ တာ၀န္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးက ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ေၾကျငာမႈအား ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၇နာရီခြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္ တစ္ႀကိမ္၊ ၈နာရီ ၅၀ မိနစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ေၾကျငာ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၃နာရီ စတင္ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Update : 3:00 AM 

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အတြင္း၌ ဖြင့္လႇစ္ ထားေသာ သပိတ္ စခန္း ေျခာက္ခုမႇာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ အထိ ႐ုပ္သိမ္းျခင္း မရႇိေသးေၾကာင္း သိရႇိ ရပါသည္။ စုေ၀း ေနသူမ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ည ၁၂ နာရီ အခ်ိန္တြင္ လူစု မခြဲပါက ရဲလုပ္ထံုး လုပ္နည္း ဥပေဒ မ်ားႏႇင့္ အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၇နာရီ ၃၀ မိနစ္၊ ၈ နာရီ ၁၀ မိနစ္ႏႇင့္ ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ္တို႔တြင္ တာ၀န္က် ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၉ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီ အထိ အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ျခင္း မရႇိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
Update 3:15 AM လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ပုဒ္မ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဧရိယာတြင္ စုေ၀းေနသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီတြင္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား မီးသတ္ပိုက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ လူစုၿဖိဳခြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ လူစုၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ EMG မွ သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရသည္။ 

Update 3:50 AM 

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား မီးသတ္ပိုက္မ်ားျဖင့္ လူစုၿဖိဳခြဲမႈေၾကာင့္ သပိတ္စခန္း ၆ခုအနက္ ၂ခုမွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လံုၿခံဳေရး ယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ EMG မွ သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရသည္။  

Update 4:09 AM 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ထပ္မံ၍ သပိတ္စခန္းတခု ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရသျဖင့္ စုစုေပါင္း သပိတ္စခန္း ၃ ခု ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။  

Update 4:30 AM 

လက္ရွိ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားထဲတြင္ သံဃာေတာ္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ား ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။
Update 5:30 AM 

သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ကားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ဆုိင္ကယ္ မ်ားအား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္ယိုဗံုး မ်ားျဖင့္ စတင္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖာင္းကားေတာင္ရြာ ဘုန္ေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမွ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိသူ သံဃာ ၆ ပါးႏွင့္ လူတစ္ဦး ရွိေနၿပီး ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ပိတ္မိ ေနေသာအဖြဲ႕မ်ား ေဖာင္းကား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္ စုစည္း မိၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ သိမ္ေနရာမွ သပိတ္စခန္းမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္အထိ အဆက္အသြယ္ မရေသးေၾကာင္း၊ ေတာင္ၾကားႏွင့္ ဆည္တည္း စခန္းမွ သပိတ္ အဖြဲ႕တုိ႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ျပန္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း EMG သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ သိရသည္။  

Update 5:30 AM 

သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ကားႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူမ်ား၏ ဆုိင္ကယ္မ်ားအား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ားျဖင့္ စတင္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဖာင္းကားေတာင္ရြာဘုန္ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိသူ သံဃာ ၆ ပါးႏွင့္ လူတစ္ဦး ရွိေနၿပီး ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ပိတ္မိေနေသာ အဖြဲ႕မ်ား ေဖာင္းကား ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ျပန္လည္ စုစည္း မိၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ လယ္တီ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ သိမ္ေနရာမွ သပိတ္စခန္းမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္အထိ အဆက္အသြယ္ မရေသးေၾကာင္း၊ ေတာင္ၾကားႏွင့္ ဆည္တည္း စခန္းမွ သပိတ္ အဖြဲ႕တုိ႔အား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ျပန္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း EMG သတင္းေထာက္၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ အရ သိရသည္။

Update 5:50 AM 

ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဧရိယာ အတြင္းရွိ သပိတ္စခန္း ၆ ခု အနက္မွ ၃ခုမွာ မီးရိႈ႕ ဖ်က္စီးခံရၿပီး စခန္း၂ခုတြင္ ရွိေနသူမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ ျပန္ခိုင္းသျဖင့္ ျပန္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ သိမ္ေနရာမွ သပိတ္စခန္းမွာလည္း ပိတ္မိေနရာမွ ျပန္ခိုင္းသျဖင့္ စခန္းတြင္ ရွိေနသူမ်ား ျပန္သြားရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ စခန္း ၆ ခုလံုးအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ လံုၿခံဳေရးယူထားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  

Update 8:00 AM 

ၿဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ ရသူမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္ အမ်ားအၿပား ပါ၀င္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မံုရြာ ေဆးရံုသို႕ ပို႕ေဆာင္ ကုသေနၿပီး ဒဏ္ရာ ၿပင္းထန္သည့္ သံဃာေတာ္ တစ္ပါးအား မႏၱေလး ေဆးရံုသို႕ ပို႕ေဆာင္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႕အၿပင္ သပိတ္ စခန္းမ်ားမွ လူစုကြဲလာေသာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသူ အခ်ိဳ႕အား နီးစပ္ရာ ေနအိမ္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း အခ်ိဳ႕မွ ကူညီေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၿဖစ္စဥ္မွ ဒဏ္ရာရသံဃာတစ္ပါးအား ေတြ႕ၿမင္ရစဥ္
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ၿဖစ္စဥ္မွ ဒဏ္ရာရသံဃာတစ္ပါးအား ေတြ႕ၿမင္ရစဥ္ UPDATED 8:10 AM သပိတ္စခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ၿဖိဳခြင္းသည့္ ၿဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မံုရြာေဆးရံုတြင္ လူ ၅၀ ခန္႕ ကုသမႈခံယူေနေၾကာင္းသိရၿပီး အမ်ားစုမွာ မီေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အတည္မၿပဳနိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ၿပင္ပဂိတ္ေရွ႕ရွိ သံဃာေတာ္ (၃)ပါး၊ ေက်ာ္ရြာဂိတ္မွ (၂)ပါး၊ ေတာင္ၾကားအလယ္ဂိတ္မွ (၅)ပါး တို႕အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ထိမ္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။  

UPDATED 9:30 AM  

မံုရြာေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနမႈမ်ား

UPDATED 10:00 AM 

ယခုၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လက္နက္မ်ား အသံုးၿပဳႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ ဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ရံုးသို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးတြင္ ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မံုရြာခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးသို႕ Eleven Media Group မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား မည္မွ်ျဖင့္ မည္သည့္လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ "ခင္ဗ်ားတို႕ ျမင္ၿပီးၿပီမလား၊ ၾကားၿပီးၿပီမလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေျပာပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။" ဟု ၿပန္လည္ ေၿဖၾကားခဲ့ပါသည္။ 

UPDATED 10:20 AM 

ထို႕အတူ ယခု ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးသို႕ Eleven Media Group မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား မည္မွ်ျဖင့္ မည္သည့္ လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည္ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ "ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာမွ မသိရေသးပါဘူး။" ဟု ျပန္လည္ ေၿဖၾကားခဲ့ပါသည္။ source by : EMG
မေန႔က က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအႏွံ႔အျပားက အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အာဏာပိုင္ေတြ တားဆီးေနတဲ့ၾကားက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ေပးဖို႔ ဆုေတာင္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ အင္းယားကန္ေဘာင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စစ္ပြဲေတြရပ္ရန္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား စုေပါင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ RFA

ဒီဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေတြဟာ အပစ္အခတ္ေတြ ရပ္စဲဖို႔အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔၀င္ မခင္စႏၵာညႊန္႔က RFA ကို အခုလိုေျပာပါတယ္။
"ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ၾကတဲ့ လူေတြအပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ အစုအဖြဲ႔အားလံုး ကန္ေဘာင္မွာ လာျပီးေတာ့ ဆံုပါမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဆုေတာင္းပြဲလုပ္မွာ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တိုင္ စိုက္ထူမယ္။ 
မိုးပ်ံပူေပါင္းေတြလႊတ္မယ္။ ေၾကညာခ်က္ ၅ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္မယ္။ ျပီးေတာ့မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို အဲဒီမွာ ဆက္လုပ္သြားပါမယ္။ ကြ်န္မတို႔ အခုလက္ရိွကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ရည္ရြယ္သလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုးကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္"

ေနျပည္ေတာ္ သမၼတရံုးေရွ႕၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးေရွ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္နဲ႔အတူ သြားေရာက္ၾကမယ့္ လူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို မေန႔မနက္ပိုင္းက အာဏာပိုင္ေတြက တားဆီးခဲ့တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွာပဲ စုေပါင္းလမ္းေလွ်ာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္က ဦးေဂ်ာ္ဂြမ္းက ေျပာပါတယ္။

"ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ရဲဦးစီးမႉးေတြနဲ႔ စမ္းေခ်ာင္းကျမိဳ႕နယ္ရဲေတြ ပူးေပါင္းျပီးေတာ့မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို နည္းေပါင္းစံုနဲ႔တားေတာ့ သြားလို႔မရဘူးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနရာ ၄ ေနရာေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တားခံရတယ္။ ဒဂံုစင္တာေရွ႕မွာ သြားခြင့္မျပဳဘူး ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာတယ္။ ထပ္ျပီးေတာ့ ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္ အေဟာင္းမွာ ထပ္တားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားတယ္။ ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္ အသစ္မွာ တားတယ္။ အဲဒီကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားတယ္။ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ အုပ္စုမခြဲမေနရဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔ သူတို႔သတိေပးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ သူတို႔က နည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ေျပာတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ မသြားလိုက္ရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကား ၅ စီးနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆူးေလလမ္းေၾကာင္းကေန တာေမြဖက္ကို ေရာက္လာပါျပီ"
မႏၱေလးတုိင္း မိထၳီလာၿမိဳ႕မွာလည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ ေဒသခံ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြက ဆုေတာင္း လမ္းေလွ်ာက္ပြဲေတြ၊ မီးပံုးပ်ံလႊတ္ပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားမွ်တေရး လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႔၀င္ ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္က အခုလို ေျပာဆိုပါတယ္။

"ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းစာေလးေတြ တျမိဳ႕လံုးပတ္ျပီးေတာ့ ေဝေနၾကတာေပါ့့။ အဓိက ကေတာ့ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ေနထိုင္ျခင္းေတြေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ၾကရန္ အတြက္ ညေန ၄ နာရီကေန ျငိမ္သက္စြာ ဆုေတာင္းၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအလိုက္ လူသားခ်င္း စာနာစြာျဖင့္ မိမိတို႔ေရာက္ရာ အရပ္မွာ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာ အာရုံျပဳ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္"
ဒါ့အျပင္ ပဲခူးတိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး စစ္ပြဲေတြရပ္ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ လွည့္ပတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ဆုေတာင္းပြဲေတြ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

source by : http://www.rfa.org
ကိုမင္းကိုႏိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြ ရပ္ဆိုင္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းနယ္ေျမကို သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါတယ္။

 
source by : http://www.youtube.com/user/RFABurmeseVideo
 
source by : http://www.youtube.com/user/DVBBurmese