ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲြဲေကာ္မရွင္

ေနျပည္ေတာ္

ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉၇/၂ဝ၁ဝ)

၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၆ ရက္

(၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္)

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္

မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ ပါတီအားဖ်က္သိမ္းျခင္း


၁။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လုိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ၁၈-၃-၂ဝ၁ဝ ရက္စဲြပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂ဝ၁ဝ)ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ၂၅ တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေအာက္ပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၁ဝ)ပါတီကုိလည္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း
၉-၄-၂ဝ၁ဝ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁၈/၂ဝ၁ဝ) ျဖင့္ အသိေပးေၾကညာခဲ့သည္-

(က) ကုိးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(ခ) တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊

(င) ၿမိဳ (ခ) ခမိအမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖဲြ႕ (မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊

(စ) ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊

(ဆ) ရွမ္းျပည္ကုိးကန္႔ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊

(ဇ) လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊

( စ် ) ''ဝ'' အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(ည) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္။

၂။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ အပုိဒ္ (၁) ပါ ပါတီ (၁ဝ)ပါတီအနက္ ေအာက္ပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၅)ပါတီသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) အတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္-

(က) ၿမိဳ (ခ) ခမိအမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအဖဲြ႕ (မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊

(ခ) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(ဂ) လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊

(ဃ) ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(င) ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

၃။ အထက္အပိုဒ္(၁)ပါ ပါတီမ်ားအနက္ ေအာက္ပါႏိုင္ငံေရးပါတီ(၅)ပါတီသည္ သတ္မွတ္ ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေထာင္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိ၍ ဥပေဒအရ အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

(ခ) ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

(ဂ) ရွမ္းျပည္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊

(ဃ) ''ဝ'' အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊

(င) အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္။

၄။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၄၂)ပါတီတြင္ အပိုဒ္ (၂) ပါ ပါတီ (၅) ပါတီႏွင့္ အသစ္ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ(၃၇)ပါတီ ရွိခဲ့သည္။

၅။ ယင္းသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ(၄၂)ပါတီအနက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃၇) ပါတီသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုးမဲဆႏၵနယ္ သံုးနယ္တြင္ ယင္းတို႔ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္-

(က) ၿမိဳ႕ (ေခၚ)ခမိအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕(မ.ခ.မ.ည.ဖ)၊

(ခ) တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(ဂ) လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊

(ဃ) ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(င) ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊

(စ) ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊

(ဆ) ကယန္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊

(ဇ) ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားအင္အားစုပါတီ၊

(စ် ) ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊

(ည) ''ဝ'' အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊

(ဋ) တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ၊

(ဌ) မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ၊

(ဍ) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊

(ဎ) ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊

(ဏ) ညီၫြတ္ေသာဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (UFP)၊

(တ) ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)ပါတီ၊

(ထ) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

(ဒ) အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊

(ဓ) ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊

(န) ဝံသာႏုNLD (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)၊

(ပ) ေခတ္သစ္ျပည္သူ႔ပါတီ၊

(ဖ) ျပည္ေထာင္စုဒီမုိကေရစီပါတီ၊

(ဗ) မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ၊

(ဘ) ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(မ) အင္းအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(ယ) ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(ရ) ''ဝ''ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊

(လ) ဖလုံ-စေဝၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊

(ဝ) အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊

(သ) ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊

(ဟ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊

(ဠ) ကမန္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(အ) ခမီအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(ကက) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၊

( ခ ခ ) စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက)၊

( ဂ ဂ ) ကရင္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊

(ဃဃ) အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ။

၆။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၅)ပါတီသည္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး မဲဆႏၵနယ္သံုးနယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳႏိုင္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ၁၂ (ခ)အရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္ (၁၁)

(ခ) ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္ (၂ဝ)

(ဂ) ျမန္မာဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္ (၃၄)

Myanmar Democracy Congress

(ဃ) ၿမိဳတိုင္းရင္းသားပါတီ၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္ (၃၅)

(င) ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ျပည္)၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္စဥ္ (၃၉)

(ပံုံု)

သိန္းစိုိုး

ဥကၠ႒

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္