ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

၁။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွမင္း
၂။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို
၃။ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး
၄။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္
၅။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း
၆။ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္
၇။ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း
၈။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

၉။ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း
၁၀။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္
၁၁။ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း
၁၂။ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္း
၁၃။ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထိုက္
၁၄။ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္
၁၅။ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္
၁၆။ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္
၁၇။ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာန ၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း
၁၈။ အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္စြာခိုင္
၁၉။ အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း
၂၀။ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
၂၁။ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဌး
၂၂။ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း
၂၃။ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး
၂၄။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအး
၂၅။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္
၂၆။ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး သူရဦးျမင့္ေမာင္
၂၇။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေအးျမင့္
၂၈။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ
၂၉။ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးသိန္းညြန္႔
၃၀။ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္