ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

ပလက္နက္ | ျမန္မာတယ္လီပို႔က ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ Public Access Centers (PAC) မ်ား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြား ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ Info-tech၏ အဆိုအရ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေစေရး အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အင္တာနက္ဆိုင္ အမ်ားစုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္သာ တည္ရွိေနၿပီး နယ္ပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ေဒသမ်ား၊ အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ႀကီး၏အဆိုအရ အဆိုပါ ေဒသမ်ားတြင္ပါ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ကူညီသြားမည္ဟု သိရသည္။

Info-techမွ စာရင္းမ်ားတြင္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အင္တာနက္ဆိုင္ အခု(၂၀)သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ (၃)ႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၄၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အင္တာနက္ဆိုင္ (၄၆၃)ခုအထိ တိုးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎တို႔အနက္ ရန္ကုန္တြင္ (၃၅၅)ခု၊ မႏၲေလးတြင္ (၁၅)ခုႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အားလံုးတြင္ (၉၃)ခုရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အနာဂတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖန္႔က်က္ ေပးထားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုအရ ၿပီးခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ ဦးေရသည္ သံုးသိန္းေက်ာ္အထိ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရသည္။

source by : http://www.planet.com.mm/news/read.cfm/id/12321

0 comments: