ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

နယ္စပ္ေရာက္ပါတီ၀င္မ်ား က လူငယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကႏႈတ္ထြက္တာမဟုတ္ေၾကာင္း ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ပါတယ္။

ပါတီ ၀င္ လူငယ္ ( ၁၀၀ ) ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ ၾက သည္ ဟု သ တင္း မ်ား ျပည္ တြင္း ျပည္ ပ တြင္ ပ်ံ ႏွံ
ေန သည့္ အ တြက္ ၊ ျပည္ တြင္း ျပည္ ပ ရွိ ဒီ မို က ေရ စီ အင္ အား စု မ်ား အ မွန္ တ ကယ္ ျဖစ္ ရပ္ အ ေပၚ သိ ျမင္ ေစ ရန္ တင္ ျပ လိုက္ ရ ပါ သည္ ။

ျပီး ခဲ့ သည္ ရက္ ပိုင္း မ်ား က မီ ဒီ ယာ မ်ား တြင္ ပါ ရွိ လာ ေသာ လူ ငယ္ မ်ား ၏ ႏုတ္ ထြက္ ေၾကာင္း လက္ မွတ္ ထိုး ၾက သည္ လူ ငယ္ အ မ်ား စု သည္ ပါ တီ ျပင္ ပ မွ လူ ငယ္ မ်ား ျဖစ္ ၾက ျပီး ပါ တီ တြင္ တ ရား ၀င္ အ သင္း ၀င္
ထား သူ မ်ား မ ဟုတ္ ၾက ပါ ။ အ ခ်ိဳ ့ေသာ ျမိဳ ့ နယ္ မ်ား ရွိ ပါ တီ ၀င္ လူ ငယ္ မ်ား သည္ ထို သူ တို ့ ကိုယ္ တိုင္ ပင္ မ သိ ရွိ လိုက္ ပဲ ႏုတ္ ထြက္ သည္ ့ အ ထဲ တြင္ ပါ ၀င္ ေန သည္ ကို ေတြ ့ ရ ပါ သည္ ။

ထ ိုကဲ့ သို မိ မိ ဆႏၵ သ ေဘာ ထား မ ပါ ပဲ ႏုတ္ ထြက္ သည္ ့ အ ထဲ တြင္ ပါ ၀င္ ေန ေသာ လူ ငယ္ မ်ား သည္ အ ခ်ိန္ မွီ ေျဖ ရွင္း ႏိုင္ ရန္ ေဆာင္ ရြက္ ေန ျပီ ျဖစ္ ပါ သည္ ။ အ မွန္ တ ကယ္ ႏုတ္ ထြက္ သည္ ့ လူ ငယ္ မ်ား မွ ခန္ မွန္း ေျခ အားျဖင္ ့ ( ၁၅ ) ေယာက္ ၀န္း က်င္ သာ ရွိ ပါ သည္ ။ က်န္ သည္ ့ လူ ငယ္ မ်ား မွာ ယ ခု ကိစၥ ကို ဦး ေဆာင္ ေန သူ မ်ား ၏ တ ဖက္ လွည္ ့ ျဖင္ ့ေသြး ေဆာင္ သိမ္း သြင္း ျခင္း ခံ လိုက္ ၾက ရ ေသာ လ ူငယ္ မ်ား ျဖစ္ ပါ သည္ ။

မီ ဒီ ယာ မ်ား တြင္ ပါ ရွိ လာ သည္ ့ လူ ငယ္ ( ၁၀၀ ) ေက်ာ္ ႏုတ္ ထြက္ သည္ ဆို ေသာ္ လည္း ပဲ အ မွန္ တ ကယ္ လူ ငယ္ ပါ တီ ၀င္ မ်ား မ ဟုတ္ သည္ အ တြက္ ဒီ မို က ေရ စီ အင္ အား စု မ်ား အ ေန ျဖင္ ့ အ ဆို ပါ ကိစၥ အား စိုး ရိမ္ ေၾကာင့္ ၾက ေန ရန္ မ လို ပါ ေၾကာင္း အ သိ ေပး လိုက္ ရ ပါ သည္ ။

ယ ခု ကဲ့ သို ့ပါ တီ ၀င္ လူ ငယ္ မ်ား အ ၾကား စိတ္ ၀မ္း ကြဲ ေစ ရန္ ၊ ပါ တီ အား အင္ အား ယုတ္ ေလွ်ာ ့ ေစ ရန္ သပ္ လွ်ိဳ ေသြး ခြဲ လုပ္ ေဆာင္ ေန သူ မ်ား အား ဒီ မို က ေရ စီ အင္ အား စု မ်ား အ ေန ႏွင္ ့ ၀ိုင္း ၀န္း ဆန္ ့က်င္ သြား ၾက ပါ ရန္ ႏိုး ေဆာ္ လိုက္ ရ ပါ သည္ ။

0 comments: