ခဏေလး ေစာင့္ေပးပါ......
 • Share this
 • Sumbit to Digg
 • Sumbit to StumbleUpon
 • Sumbit to Delicious
 • Sumbit to Technorati
 • Sumbit to Reddit
 • Sumbit to Mixx
 • Sumbit to Twitter
 • Sumbit to Furl
 • Sumbit to Design Float
 • Sumbit to Blinklist
 • Sumbit to Yahoo Buzz
 • Sumbit to Google Bookmarks

အဂၤလန္ ႏိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ား ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ ေငြစာရင္းမွန္သမွ်ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေစရန္အတြက္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဗဟုိဘဏ္မွ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

စဥ္
၁။ေဒၚေအးျမတ္ပိုေအာင္ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ သမီး)
၂။ဒဂံုဝင္းေအာင္ (ဒဂံုအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီလီမိတက္-အစုိးရ၏အကိ်ဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေပးေသာသူ-ဇနီး ေဒၚမုိးျမျမ၊ သား ဦးသူရိန္ေအာင္ (ခရစၥတုိဖာေအာင္)၊ သမီး ေဒၚအိႏွင္း ပြင့္ (ခရစၥဘဲလားေအာင္)၊ ေဒၚအိႏွင္းခုိင္ (ခရစၥတီးနားေအာင္) )
၃။ေဒၚႏွင္းဝတ္ရည္ေအာင္ (ဗိုလ္ႀကီးသိန္းဟန္ ၏ဇနီး)
၄။ဗိုလ္ႀကီးေ႒းေအာင္
၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေအာင္
၆။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေအာင္ (ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဘုတ္ အဖြဲ႔ဝင္)
၇။ဗိုလ္မႉးမုိးေအာင္ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သား၊ ဇနီး ေဒါက္တာေအးခုိင္ညႊန္႔)
၈။ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ေအာင္ (မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ-ျမဝတီ ကုမၸဏီ- ဇနီး ေဒၚႏုႏုရည္၊ သားမ်ား ဦးသီဟေအာင္၊ ဦးေနလင္းေအာင္)
၉။ဦးမ်ိဳးေအာင္
၁၀။ဦးေနေအာင္ (မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ (ေအာင္ရည္ၿဖိဳးကုမၸဏီလီမီတက္-ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ ေသာင္း၏သား၊ ဇနီး ေဒၚခင္မုိးညႊန္႔)
၁၁။ဦးေနလင္းေအာင္ (ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ေအာင္ ၏သား)
၁၂။ဗိုလ္မႉးႀကီးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚေဝေဝ)
၁၃။ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္
၁၄။ဦးညီညီေအာင္ (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚစန္းသီတာဝင္း)
၁၅။ဗုိလ္မႉးျပည္ေအာင္ (ျပည့္ေအာင္) (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သား၊ ဇနီး ေဒၚနႏၵာေအး(ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး၏သမီး))
၁၆။ေဒၚစႏၵာေအာင္ (ဝန္ႀကီးေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း၏ဇနီး)
၁၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေအာင္
၁၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းေအာင္
၁၉။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္ (ဝန္ႀကီး-သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာန-ဇနီး ေဒၚခင္ေ႒းျမင့္)
၂၀။ဦးသီဟေအာင္ (ဗိုလ္မႉးးႀကီးျမင့္ေအာင္၏ သား)
၂၁။ေဒၚတင္မ်ဳိးမ်ိဳးေအာင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး ၏ဇနီး)
၂၂။ေဒါက္တာသုနႏၵာေအာင္ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ သမီး)
၂၃။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရျမင့္ေအာင္
၂၄။ဦးသူရိန္ေအာင္ (ခရစၥတိုဖာေအာင္) (ဒဂံုဝင္းေအာင္ ၏သား)
၂၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ထြန္းေအာင္
၂၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ထြန္းေအာင္ (ဒု-ဝန္ႀကီး-အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန)
၂၇။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းလွေအာင္
၂၈။ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ထြန္း)
၂၉။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းေအာင္ (မိုင္းဆတ္တပ္ရင္းမႉး )
၃၀။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းေအာင္ (ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးဘုတ္ အဖြဲ႔ ဝင္)
၃၁။ေဒၚေအးေအး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေအးျမင့္ ၏ဇနီး)
၃၂။ေဒၚေအးေအး (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ႏုိင္သိန္း၏ဇနီး)
၃၃။ေဒၚခင္မာေအး (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီ၏ဇနီး)
၃၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေအး (မိတၳီလာတပ္ရင္းမႉး )
၃၅။ေဒၚၾကည္ၾကည္ေအး
၃၆။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး -ဇနီး ေဒၚျမျမစန္း၊ သမီး ေဒၚနႏၵာေအး)
၃၇။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ေမာင္ေအး (အၿငိမ္းစား)
၃၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး (တပ္ရင္းမႉး (တပ္မ ၆၆)- ဇနီး ေဒၚစန္း စန္းရီ)
၃၉။ေဒၚျမစိန္ေအး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီ၏ သမီး)
၄၀။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ေအး
၄၁။ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း၏ဇနီး)
၄၂။ေဒၚနႏၵာေအး (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေမာင္ေအး ၏သမီး၊ ဗိုလ္မႉးျပည္ေအာင္(ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သား)၏ဇနီး)
၄၃။ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴေအး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္ ၏ဇနီး)
၄၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာေအး
၄၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာေအး (ဇနီး ေဒၚေဝေဝခုိင္)
၄၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး (ဇနီး ေဒၚတင္မ်ဳိးမ်ိဳးေအာင္)
၄၇။ေဒၚသီတာေအး (ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးသိန္း (ေရ) ၏ဇနီး)
၄၈။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္ေအး (ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္အုန္း၊ သား ဦးေဇာ္မင္းေအး)
၄၉။ဦးတင္ေအး
၅၀။ဦးတင္ေအာင္ေအး
၅၁။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးထြန္းေအး
၅၂။ေဒၚရည္မြန္ေအး (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးသိန္း(ေရ) Senior Military Officer၏ သမီး)
၅၃။ေဒၚယဥ္သူေအး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္၏ သမီး)
၅၄။ဦးေဇာ္မင္းေအး (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေအး ၏သား)
၅၅။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ဘုိ (ဇနီး ေဒၚခင္ေလးျမင့္၊ သား ဦးေက်ာ္စြာျမင့္)
၅၆။ဦးေအးခ်မ္း (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးသိန္း(ေရ) ၏သား)
၅၇။ေဒၚခင္ျမခ်စ္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး တင္ေငြ၏ဇနီး)
၅၈။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ဖုန္းေဇာ္ဟန္ (ဇနီး ေဒၚမုိးသီတာ)
၅၉။ဗုိလ္မႉးႀကီးသန္းဟန္
၆၀။ဗိုလ္ႀကီးသိန္းဟန္ (ဇနီး ေဒၚႏွင္းဝတ္ရည္ေအာင္)
၆၁။ေဒၚသူသူအိဟန္ (အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္ ၏သမီး)
၆၂ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးျမတ္ဟိန္း (ဇနီး ေဒၚေထြးေထြးညႊန္႔)
၆၃။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္ဟိန္း
၆၄။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေထြးလွ
၆၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလွ
၆၆။ေဒၚႏွင္းနႏၵာလိႈင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လိႈင္ ၏သမီး)
၆၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္
၆၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လိႈင္ (ဇနီး ေဒၚခင္သန္႔စင္၊ သား ဦးသန္႔စင္လိႈင္၊ သမီး ေဒၚႏွင္းနႏၵာလိႈင္)
၆၉။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္လိႈင္
၇၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ညႊန္႔လိႈင္
၇၁။ေဒၚစုစုလိႈင္ (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္လွျမင့္ ၏ဇနီး)
၇၂။ဦးသန္႔စင္လိႈင္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လိႈင္ ၏သား)
၇၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္လိႈင္ (ဇနီး ေဒၚလွသန္းေ႒း)
၇၄။ဦးတင္လိႈင္
၇၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလိႈင္ (အၿငိမ္းစား) (သမီး ေဒၚမငဲ့၊ သား ဦးဝင္းေသြးလိႈင္)
၇၆။ဦးဝင္းလိႈင္
၇၇။ဦးဝင္းေသြးလိႈင္ (KESCO ကုမၸဏီ ဌါေနကိုယ္စားလွယ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလိႈင္ (အၿငိမ္းစား)၏သား)
၇၈။ေဒၚခင္ေစာႏွင္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးၾကီး သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏ဇနီး)
၇၉။ေဒၚႏုိင္ဆန္ဟြမ္ (စီဆီလီယာႏုိင္) (ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္-စတီဗင္ေလာ ၏ဇနီး)
၈၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း (ဝန္ႀကီး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌါန - ဇနီး ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း)
၈၁။ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္ဆန္း
၈၂။ဦးေလာ္စစ္ဟန္ (ဦးထြန္းျမင္ႏုိင္ (စတီဗင္ေလာ) Asia World ကုမၸဏီလီမိတက္ ၏အေဖ)
၈၃။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆန္းဆင့္ (ဇနီး ေဒၚခင္မေလး၊ သား ဦးဥကၠာဆန္းဆင့္)
၈၄။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေသာင္းထုိက္
၈၅။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထုိက္
၈၆။ေဒၚလွသန္းေ႒း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္လိႈင္ ၏ဇနီး)
၈၇။ေဒၚခင္သက္ေ႒း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးျမင့္ေဆြ ၏ဇနီး)
၈၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႒း ( ဇနီး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း )
၈၉။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေ႒း (ဒု-ဝန္ႀကီး -ဇနီး ေဒၚစုိးဝတ္ရည္)
၉၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေ႒း
၉၁။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း (ဒု-ဝန္ႀကီး Defence- ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခုိင္)
၉၂။ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းေ႒း (အၿငိမ္းစား)
၉၃။ေဒၚဇာျခည္ေ႒း (ဦးေ႒းျမင့္ ၏သမီး)
၉၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းထုိက္
၉၅။ဦးအုိက္ထြန္း (မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ-အုိလံပစ္ ကုမၸဏီလီမိတက္)
၉၆။ဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္ထြန္း
၉၇။ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ထြန္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား- ဇနီး ေဒၚစန္းစပါယ္ဝင္း)
၉၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္
၉၉။ဦးထင္ထြဋ္ (ေဒၚသိမ့္သိမ့္စိုး (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးဝင္း(ကြယ္လြန္)၏သမီး) ၏ခင္ပြန္း)
၁၀၀။ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ထြဋ္ (ဝန္ႀကီး သမဝါယမဝန္ႀကီးဌါန - ဇနီး ေဒၚတင္တင္ညႊန္႔)
၁၀၁။ဗိုလ္မႉးႀကီးရဲထြဋ္
၁၀၂။ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးေသြး
၁၀၃။ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး-ေအာင္ေထြး (ဇနီး-ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ)
၁၀၄။ဦးေအာင္ေထြး (မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ- Golden Flower Company )
၁၀၅။ေဒၚနန္းသန္းေထြး (ဦးေအာင္ကိုဝင္း ၏ ဇနီး)
၁၀၆။ေဒါက္တာရီရီေထြး (ဒုဝန္ႀကီး-သူရေသာင္းလြင္၏ဇနီး)
၁၀၇။ေဒၚေအမီခုိင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေအာင္သိန္း- ၏ ဇနီး)
၁၀၈။ဦးခ်စ္ခုိင္ (ဧဒင္အုပ္စု ကုမၸဏီ )
၁၀၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာခုိင္(ဝန္ႀကီး-စက္မႈ (၁)- ဇနီး-ေဒၚခင္ျဖဴမာ)
၁၁၀။ေဒၚၾကင္ခုိင္ (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းညႊန္႔၏ဇနီး)
၁၁၁။ေဒၚေဝေဝခုိင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာေအး- ၏ ဇနီး)
၁၁၂။ေဒၚနန္းလန္းခမ္း (ဦးေအာင္ကိုဝင္း- ၏ ဇနီး)
၁၁၃။ေဒၚအိႏွင္းခုိင္ (ခရစၥတီးနားေအာင္) (ဒဂံုဦးဝင္းေအာင္ ၏ သမီး)
၁၁၄။ေဒၚေ႒းေ႒းခုိင္ (ဦးေဇာ္ေဇာ္- ၏ ဇနီး)
၁၁၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာခုိင္
၁၁၆။ေဒၚျမင့္ျမင့္ခိုင္ (ဒုဝန္ႀကီး-ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းေ႒း၏ဇနီး)
၁၁၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေအာင္ကို (ဒု-ဝန္ႀကီး) ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ
၁၁၈။ဦးခ်စ္ကိုကို
၁၁၉။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကိုကို (ဇနီး-စဝ္ငြမ္ခြန္စြမ္)
၁၂၀။ဦးေမာင္ကို (မန္ေနဂ်ာ - ထာဝရ Mining Company )
၁၂၁။ေဒၚျမင့္ျမင့္ကို (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း၏ဇနီး)
၁၂၂။ေဒၚဇာျခည္ကို (ဦးဇင္ေမာင္လြန္း၏ဇနီး-ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီ၏သား)
၁၂၃။ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ- State Peace and Development Council ၏ဇနီး)
၁၂၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထင္ေအာင္ေက်ာ္ (ဇနီး-ေဒၚခင္ခင္ေမာ္)
၁၂၅။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္ေက်ာ္(စက္မႈ-၂- ဒု-ဝန္ႀကီး) - ဇနီး-ေဒၚမိမိေဝ
၁၂၆။ေဒၚစန္းစန္းေက်ာ္
၁၂၇။ဦးေအာင္ၾကည္ ( ဝန္ႀကီး-ဇနီး-ေဒၚသက္သက္ေဆြ)
၁၂၈။ဦးေအာင္ၾကည္ (ဝန္ႀကီးဦးေသာင္း၏သား)
၁၂၉။ေဒၚလဲ့လဲ့ၾကည္ (ဒု-ဝန္ႀကီးေက်ာ္သူ၏ဇနီး)
၁၃၀။ေဒၚခင္ေအးၾကင္ (ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ေရ) စိုးသိန္း၏ဇနီး)
၁၃၁။ဦးျမင့္ခန္႔
၁၃၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအးျမင့္ၾကဴ (ဝန္ႀကီး-ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း- ဇနီး-ခင္ေဆြျမင့္)
၁၃၃။ေဒၚစန္းစန္းၾကြယ္ (ဦးခင္ေရႊ-၏ဇနီး)
၁၃၄။ေဒၚခင္ေမလတ္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း- ၏ဇနီး)
၁၃၅။ေဒၚတင္တင္လတ္ (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္၏ဇနီး)
၁၃၆။ေဒၚေဇဇင္လတ္ (ဦးခင္ေရႊ၏သမီး-တုိးႏုိင္မန္း(ဗုိလ္ခ်ဳပ္သူရေရႊမန္း၏သား)၏ဇနီး)
၁၃၇။ေဒၚခင္မေလး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆန္းဆင့္၏ဇနီး)
၁၃၈။ေဒၚေဝေဝေလး (ဦးေက်ာ္ျမတ္စိုး(ဝန္ႀကီးဦးစိုးသာ၏သား)၏ဇနီး)
၁၃၉။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း (ဇနီး-ေဒၚခင္စန္းႏြယ္ သမီး-ေဒၚသီတာမ်ိဳး)
၁၄၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးဟိန္းလင္း
၁၄၁။ဦးခင္ေ႒းလင္း (ဒါရုိက္တာ ယုဇန ကုမၸဏီ)
၁၄၂။ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိန္လင္း Director, MOD
၁၄၃။ေဒၚေရႊေရႊလင္း
၁၄၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းေနလင္း
၁၄၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလင္း
၁၄၆။ဦးေဇာ္လင္း
၁၄၇။ဦးေနလင္း (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သူရေအးျမင့္၏သား)
၁၄၈။ေဒၚေဝေဝလင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းစိန္၏ဇနီး)
၁၄၉။ဦးဇင္ေမာင္လြန္း (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီ၏သား-ဇနီး-ေဒၚဇာျခည္ကို)
၁၅၀။ဦးခ်စ္လြင္
၁၅၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဦးလြင္
၁၅၂။ဦးေမာင္ေမာင္လြင္ (ဇနီး-ေဒၚမီမီထြန္း(ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း၏သမီး)
၁၅၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ိဳးလြင္
၁၅၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (စက္မႈ ၂-ဝန္ႀကီး-ဇနီး-ေဒၚမုိးမုိးျမင့္)
၁၅၅။သူရေသာင္းလြင္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန -မီးရထား-ဇနီး-ေဒါက္တာရီရီေထြး)
၁၅၆။ဦးေသာင္းလြင္ (ေရွ႕ေန- ေက်ာက္တံတားတရားရံုး)
၁၅၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ဦးလြင္
၁၅၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္(ဇနီး-ေဒၚေဆြေဆြဦး-သား-ဦးေဝၿဖိဳး၊ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္၊ သမီး-ေဒၚလြင္ယမင္း
၁၅၉။ဦးဝင္းလြင္ (ေက်ာ္သာ ကုမၸဏီ)
၁၆၀။ဦးေအာင္သက္မန္း (ဧရာေရႊဝါ ကုမၸဏီ-ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေရႊမန္း ၏သား-ဇနီး-ေဒၚခင္ႏွင္းသီတာ)
၁၆၁။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေရႊမန္း (ဇနီး-ေဒၚခင္ေလးသက္၊ သား-ဦးတုိးႏုိင္မန္း၊ ဦးေအာင္သက္မန္း)
၁၆၂။ဦးတုိးႏုိင္မန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူရေရႊမန္း ၏သား၊ ဇနီး-ေဒၚေဇဇင္လတ္)
၁၆၃။ေဒၚခင္ျဖဴမာ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္စြာခုိင္၏ဇနီး)
၁၆၄။ဦးအံ့ေမာင္ (သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၁၆၅။ဦးေအးေမာင္
၁၆၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ (ဇနီး-ေဒၚေမျမစိန္)
၁၆၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္ (ဇနီး-ေဒၚနန္းျဖဴျဖဴေအး)
၁၆၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေမာင္
၁၆၉။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းေမာင္
၁၇၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္ (ဝန္ႀကီး- သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌါန)သား-ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး၊သမီး-ေဒၚဇင္ျမင့္ေမာင္)
၁၇၁။ေဒၚဇင္ျမင့္ေမာင္ (ဝန္ႀကီးသူရျမင့္ေမာင္၏သမီး)
၁၇၂။ေဒၚေအးေအးေမာ္ (ဦးေ႒းျမင့္- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ၏ဇနီး)
၁၇၃။ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေမာ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလွ- ၏ဇနီး)
၁၇၄။ေဒၚခင္ခင္ေမာ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထင္ေအာင္ေက်ာ္ ၏ဇနီး)
၁၇၅။ေဒၚခင္မိမိ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္း ၏ဇနီး)
၁၇၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း (ဝန္ႀကီး- ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန-မီးရထား–ဇနီး ေဒၚေဝေဝသာ)
၁၇၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး-ေဒၚသဇင္ႏြယ္)
၁၇၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လွမင္း
၁၇၉။ဦးရီမင္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ ၏သား-ဇနီး-ေဒၚဆုမြန္ေဆြ)
၁၈၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္မင္း (ဝန္ႀကီး Electric Power (1)) ဇနီး-ေဒၚခင္မိမိ
၁၈၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း (ဇနီး-ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ေဝ)
၁၈၂။ဦးေအာင္ခိုင္မုိး (ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ိဳးျမင့္၏သား )
၁၈၃။ေဒၚႏွင္းရည္မြန္ (ဗိုလ္ႀကီးႏုိင္လင္းဦး-(ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးသီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏သား)၏ဇနီး)
၁၈၄။ေဒၚခင္ျမမြန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကည္ဝင္း ၏ဇနီး)
၁၈၅။ေဒၚမုိးျမျမ (ဒဂံုဦးဝင္းေအာင္-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ၏ဇနီး)
၁၈၆။ေဒၚနန္းေအးျမ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေနဝင္း ၏ဇနီး)
၁၈၇။ေဒၚတင္တင္ျမ (ဒု-ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမဦး ၏ဇနီး)
၁၈၈။ေဒၚခင္ညႊန္႔ၿမိဳင္ (ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ပါ ၏ဇနီး)
၁၈၉။ေဒၚစပါယ္ၿမိဳင္ (ဦးေနစိုး-ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္း(ကြယ္လြန္)-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ)၏ဇနီး)
၁၉၀။ဦးေအာင္ျမတ္ (Mother Trading -. အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၁၉၁။ကိုေအာင္ေဇာ္ျမင့္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးရဲျမင့္ ၏သား)
၁၉၂။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၁၉၃။ဦးေအးျမင့္
၁၉၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လွျမင့္ (ဇနီး-ေဒၚစုစုလိႈင္)
၁၉၅။ဦးေ႒းျမင့္ (ယုဇနကုမၸဏီ၊ ယုဇနစူပါမားကတ္၊ ယုဇနေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူဇနီး-ေဒၚေအးေအးေမာ္၊ သမီး-ဇာျခည္ေ႒း၊ ညီအစ္ကိုမ်ား-ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးေလးျမင့္၊ ဦးၾကင္တုိး)
၁၉၆။ေဒၚေကခုိင္ျမင့္ (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးရဲျမင့္ ၏ သမီး)
၁၉၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ (ဝန္ႀကီး- ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌါန -ဇနီး ေဒၚခင္ၿပံဳး)
၁၉၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္
၁၉၉။ေဒၚခင္ေအးျမင့္
၂၀၀။ေဒၚခင္ေ႒းျမင့္ (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္၏ဇနီး)
၂၀၁။ေဒၚခင္ေလးျမင့္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ဘို ၏ဇနီး)
၂၀၂။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ (ဝန္ႀကီး-လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား(၂)-ဇနီး ေဒၚဝင္းဝင္းႏု)
၂၀၃။ဦးခင္ေမာင္ျမင့္
၂၀၄။ေဒၚခင္ေဆြျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအးျမင့္ၾကဴ၏ဇနီး)
၂၀၅။ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ (ဝန္ႀကီး-က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚနီလာေသာ္)
၂၀၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး-ဇနီးေဒၚခင္ႏြယ္ႏြယ္)
၂၀၇။ဦးေက်ာ္ျမင့္ (Golden Flower Company - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေန သူ)
၂၀၈။ဦးေက်ာ္စြာျမင့္ (ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးေမာင္ဘုိ ၏သား) လုပ္ငန္းရွင္
၂၀၉။ဦးေလးျမင့္ (ဦးေ႒းျမင့္၏အစ္ကို-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ)
၂၁၀။ဦးေမာင္ျမင့္ (ဒုဝန္ႀကီး -ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒါက္တာခင္ျမဝင္း)
၂၁၁။ဦးေမာင္ေမာင္ျမင့္ (မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ-ျမန္ဂုဏ္ျမင့္ကုမၸဏီလီမိတက္- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအ တြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၂၁၂။ေဒၚမုိးမိုးျမင့္ (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္၏ဇနီး)
၂၁၃။ဦးျမင့္မုိရ္ (ဒုဝန္ႀကီး- လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (၁) -ဇနီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္-သား-ဦးေေအာင္ခုိင္မုိး)
၂၁၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးမ်ိဳးျမင့္ (မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ-ဗႏၶဳလ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး )
၂၁၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ (ဝန္ႀကီး-သတၴဳတြင္း ဝန္ႀကီး ဌါန-ဇနီး ေဒၚစန္းစန္း-သား-ဦးသက္ႏုိင္ဦး၊ ဦးမင္းသက္ဦး)
၂၁၆။ဦးအုန္းျမင့္ (ဒုဝန္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚသက္ဝါ)
၂၁၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ (ဇနီး ေဒၚႏုႏုေဆြ၊ သား-ဦးေက်ာ္သီဟ)
၂၁၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္
၂၁၉။ဗိုလ္မႉးႀကီးအုန္းျမင့္
၂၂၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စိန္ျမင့္
၂၂၁။ေဒၚသိဂၤ ီျမင့္ (ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးရဲျမင့္ ၏ သမီး)
၂၂၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေအးျမင့္ (ဝန္ႀကီး-အားကစားဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚေအးေအး၊ သား-ဦးေနလင္း)
၂၂၃။ေဒၚတင္လင္းျမင့္ (ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးရဲျမင့္ ၏ ဇနီး)
၂၂၄။ေဒၚတင္အုန္းျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးသူရိန္ေဇာ္၏ဇနီး)
၂၂၅။ေဒၚတင္တင္ျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး မ်ိဳးျမင့္၏ဇနီး)
၂၂၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္
၂၂၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္
၂၂၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္
၂၂၉။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္
၂၃၀။ဦးဝင္းျမင့္ (ဦးေ႒းျမင့္၏အစ္ကို- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ)
၂၃၁။ဦးဝင္းျမင့္
၂၃၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္ (ဒု-ဝန္ႀကီး-လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (၂))
၂၃၃။ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးရဲျမင့္ (ဇနီး ေဒၚတင္လင္းျမင့္၊သား-ဦးေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္၊ သမီး-ေဒၚသိဂၤ ီရဲျမင့္၊ ေဒၚေကခိုင္ရဲျမင့္)
၂၃၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ (ဇနီး ေဒၚျမတ္ေငြ)
၂၃၅။ဗိုလ္မႉးႀကီးေနမ်ိဳး
၂၃၆။ေဒၚသီတာမ်ဳိး (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း ၏သမီး)
၂၃၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္ (ဝန္ႀကီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚတင္တင္လတ္၊ သား-ဦးရဲဘုန္းေဇာ္၊ သမီး-ေဒၚဝတ္ရည္ဦး၊ ေဒၚယဥ္သူေအး)
၂၃၈။ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ (စတီဗင္ေလာ) (Asia World ကုမၸဏီ– အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေပး ေနသူ -ဇနီး-စြမ္ဟြမ္ (စီဆီလီယာႏုိင္)-ေလာ္စစ္ဟန္၏သား)
၂၃၉။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးရန္ႏုိင္ ( General Manager, ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား ဝန္ႀကီးဌါန)
၂၄၀။ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္ (မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ- ကေမာဇဘဏ္ -ဇနီး ေဒၚမငဲ့ အၿငိမ္းစား-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလိႈင္၏သမီး၊ ဦးေအာင္ကိုဝင္း ၏တူ)
၂၄၁။ေဒါက္တာျမနႏၵာ (ဒု-ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး၏သမီး)
၂၄၂။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ဟြမ္ငိုင္
၂၄၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဟုမ္းငိုင္း (ဟြမ္ငိုင္)
၂၄၄။ေဒၚမငဲ့ (အၿငိမ္းစား-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းလိႈင္၏သမီး၊ ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္၏ဇနီး)
၂၄၅။ေဒၚျမတ္ေငြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ၏ဇနီး)
၂၄၆။ဗိုလ္မႉးႀကီးတင္ေငြ (ဒုဝန္ႀကီး -နယ္စပ္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚခင္ျမခ်စ္)
၂၄၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေငြ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၂၄၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေမာင္နီ (ဇနီး ေဒၚနန္းျမင့္စိန္)
၂၄၉။ေဒၚဝင္းဝင္းႏု (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၏ဇနီး)
၂၅၀။ေဒၚခင္ႏြယ္ႏြယ္ (ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမင့္၏ဇနီး)
၂၅၁။ေဒၚခင္စန္းႏြယ္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္သိန္းလင္း ၏ဇနီး)
၂၅၂။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးႏြယ္
၂၅၃။ေဒၚသန္းသန္းႏြယ္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးဝင္း-ကြယ္လြန္၏ဇနီး)
၂၅၄။ေဒၚသဇင္ႏြယ္ (ဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္မ်ိဳးမင္း၏ဇနီး)
၂၅၅။ေဒၚတင္တင္ႏြယ္ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ၏ဇနီး)
၂၅၆။ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း (ဝန္ႀကီး-ပညာေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဒုဝန္ႀကီး -ပထမဆံုးေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚစႏၵာေအာင္)
၂၅၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ညိဳ (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔င္- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပုိင္လီမိတက္)
၂၅၈။ကိုသိန္းေဇာ္ညိဳ (Cadet) (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦး၏သား)
၂၅၉။ေဒါက္တာေအးခုိင္ညႊန္႔ (Major မုိးေအာင္ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သား)၏ဇနီး)
၂၆၀။ဟန္ညႊန္႔ (Lieutenant-Colonel )
၂၆၁။ေဒၚေထြးေထြးညႊန္႔ (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးျမတ္ဟိန္း၏ဇနီး)
၂၆၂။ေဒၚခင္မုိးညႊန္႔ (ဦးေနေအာင္(ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သား)၏ဇနီး)
၂၆၃။ကိုေက်ာ္မ်ိဳးညႊန္႔ (အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ
၏သား)
၂၆၄။ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ (ဒုဝန္ႀကီး- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌါန –ဇနီး ေဒၚမာလာသိန္း)
၂၆၅။ဦးမ်ိဳးညႊန္႔ (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္-ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပိုင္လီမိတက္)
၂၆၆။ဦးဆန္းညႊန္႔
၂၆၇။ဦးစိုးညႊန္႔
၂၆၈။ဦးေသာင္းညႊန္႔ (Legal Adviser - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ))
၂၆၉။ဗုိလ္မႉးႀကီးသိန္းညႊန္႔ (ဝန္ႀကီး -နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးဌါန–ဇနီး ေဒၚၾကင္ခုိင္)
၂၇၀။ေဒၚတင္တင္ညႊန္႔ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြဋ္၏ဇနီး)
၂၇၁။ေဒၚအုန္း (ဦးေတဇ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ၏အေမ)
၂၇၂။ေဒၚၾကည္ၾကည္အုန္း (ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးတင္ေအး ၏ဇနီး)
၂၇၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ေမာင္အုန္း
၂၇၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦး (ဝန္ႀကီး-လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚနီနီဝင္း၊ သား Cadetသိန္းေဇာ္ညိဳ
၂၇၅။ေဒၚခင္မ်ိဳးဦး (အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနသူ၏ဇနီး)
၂၇၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး
၂၇၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး (ဝန္ႀကီး အိုးအိမ္ဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ဦး)
၂၇၈။ဦးေမာင္ေမာင္ဦး
၂၇၉။ဦးမင္းသက္ဦး (ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏သား)
၂၈၀။ပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး (ဒုဝန္ႀကီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌါန-(since 16 November 1997) ဇနီးေဒၚတင္တင္ျမ၊ သား ေဒါက္တာထြန္းထြန္းဦး၊ သမီးမ်ား-ေဒါက္တာျမသူဇာ၊ ေဒါက္တာျမသီတာ၊ ေဒါက္တာျမနႏၵာ
၂၈၁။ဗိုလ္ႀကီးႏိုင္လင္းဦး (ဒုဗိုလ္မႉးႀကီး သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚႏွင္းရည္မြန္)
၂၈၂။ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ဦး (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ဇနီး)
၂၈၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္စိုးဦး
၂၈၄။ဦးစိုးလႈိင္ဦး
၂၈၅။ေဒၚေဆြေဆြဦး (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏ဇနီး)
၂၈၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သက္ဦး
၂၈၇။ဦးသက္ႏုိင္ဦး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏သား)
၂၈၈။ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးသီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး (အတြင္းေရးမႉ (၁)- ဇနီး ေဒၚခင္ေစာႏွင္း၊ သား ဗိုလ္ႀကီးႏုိင္လင္းဦး
၂၈၉။ေဒါက္တာထြန္းထြန္းဦး (ဒုဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေေဒါက္တာျမဦး၏သား)
၂၉၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းဦး
၂၉၁။ဦးထြန္းထြန္းဦး (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၂၉၂။ဦးထြန္းထြန္းဦး (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၂၉၃။ေဒၚဝတ္ရည္ဦး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္၏သမီး၊ ဗိုလ္ႀကီး ထြန္းေဇာ္ဝင္း၏ဇနီး)
၂၉၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ပါ (ဇနီး ေဒၚခင္ညႊန္႔ၿမိဳင္၊ သား-ဦးႏုိင္ဝင္းပါ)
၂၉၅။ဦးႏုိင္ဝင္းပါ (ဗိုလ္မႉးႀကီးေမာင္ပါ ၏သား)
၂၉၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရီခ်စ္ေဖ
၂၉၇။ဗိုလ္မႉးလွၿဖိဳး
၂၉၈။ေဒၚခင္ငုၿဖိဳး (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏သမီး)
၂၉၉။ဥိီးေဝၿဖိဳး (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ Regional Commander ၏သား)
၃၀၀။ေဒၚခင္ၿပံဳး (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္၏ဇနီး)
၃၀၁။ေဒၚအိႏွင္းပြင့္ (ခရစၥဘဲလားေအာင္) (ဒဂံုဦးဝင္းေအာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Plam Beach Resort -ေငြေဆာင္-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ၏သမီး)
၃၀၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ရာျပည့္
၃၀၃။ေဒၚနန္းေမာက္ေလာဝ္ဆုိင္ (ဆုိင္နန္ေမာက္လား) (ဦးေက်ာ္ဝင္း အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအ တြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ၏ဇနီး)
၃၀၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ဆန္း (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ-ဆင္မင္းဘိလပ္ေျမစက္)
၃၀၅။ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့စန္း (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္း ၏ဇနီး)
၃၀၆။ေဒၚျမျမစန္း (ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး ၏ဇနီး)
၃၀၇။ေဒၚႏြယ္နီစန္း (ဦးေဇာ္ဝင္း ၏ဇနီး)
၃၀၈။ေဒၚစန္းစန္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏ဇနီး)
၃၀၉။ေဒၚဆုဆုစႏၵီ (ဦးေအာင္ေက်ာ္စုိး(ဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္၏သား)၏ဇနီး
၃၁၀။ေဒါက္တာခင္ဝင္းစိန္ (ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)၏ ဇနီး
၃၁၁။ေဒၚေမၾကည္စိန္(ဝန္ႀကီးဦးေသာင္း၏ဇနီး)
၃၁၂။ေဒၚျမျမစိန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ ၏ဇနီး)
၃၁၃။ေဒၚနန္းျမင့္စိန္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေမာင္နီ ၏ဇနီး)
၃၁၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းစိန္ (ဇနီး ေဒၚ႐ိုစီျမသန္း)
၃၁၅။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ဝင္း)
၃၁၆။ေဒၚတင္စိန္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဆန္းထြန္း ၏ဇနီး)
၃၁၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းစိန္ (ဒုဝန္ႀကီး လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ လူအင္အားတုိးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚေဝေဝလင္း
၃၁၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ရွိန္း (ဇနီး ေဒၚေက်ာ့ေက်ာ့စန္း)
၃၁၉။ဒု-ဗုိလ္မးႀကီး ဝင္းရွိန္း (ေရ)
၃၂၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္႔ရွင္း
၃၂၁။ေဒါက္တာထြန္းရွင္ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၂၂။ေဒၚေအးေအးသစ္ေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၃။ေဒၚေဒဝါေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေရႊ
၃၂၅။ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေရႊ
၃၂၆။ဦးခင္ေရႊ (ေဇကမၻာကုမၸဏီ-အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသူ- ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းၾကြယ္၊သား ဦးေဇသီဟ၊ သမီီး-ေဒၚေဇဇင္လတ္)
၃၂၇။ေဒၚခင္ၿပံဳးေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၂၈။ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ (Owner of J’s Donuts-ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား၊ ဇနီး ေဒါက္တာ ခင္ဝင္းစိန္)
၃၂၉။ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး)
၃၃၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ (ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္၊ သားမ်ား ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ၊ ဦးႀကိဳင္ဆန္းေရႊ၊ ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊ၊ သမီးမ်ား ေဒၚသႏၱာေရႊ၊ ေဒၚခင္ၿပံဳးေရႊ၊ ေဒၚေအးေအးသစ္ေရႊ၊ ေဒၚေဒဝါေရႊ၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေရႊ
၃၃၁။ေဒၚသႏၱာေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး) ဗိုလ္မႉး ေဇာ္ၿဖိဳးဝင္း ၏ဇနီး
၃၃၂။ဦးသန္႔ေဇာ္ေရႊ (ေမာင္ေမာင္) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)
၃၃၃။ဦးတင္ေမာင္ေရႊ (Deputy Director General, Hotels and Tourism Directorate )
၃၃၄။ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ (ထြန္းထြန္းႏုိင္) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚခင္သႏၱာ)
၃၃၅။ရဲမႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္စည္
၃၃၆။ေဒၚခင္သန္႔စင္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္လိႈင္ ၏ဇနီး)
၃၃၇။ဦးဥကၠာဆန္းဆင့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆန္းဆင့္ ၏သား)
၃၃၈။ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္၏သား၊ ဇနီး ေဒၚဆုဆုစႏၵီု)
၃၃၉။ဦးခင္ေမာင္စိုး
၃၄၀။ေဒၚခင္ျမစိုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီ ၏ဇနီး)
၃၄၁။ဦးေက်ာ္စိုး (ဒုဝန္ႀကီး-သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌါန)
၃၄၂။ဦးေက်ာ္ျမတ္စိုး (ဝန္ႀကီးဦးစုိးသာ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚေဝေဝေလး)
၃၄၃။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္စိုး
၃၄၄။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္စိုး
၃၄၅။ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး (ဝန္ႀကီးဦးဥာဏ္ဝင္း၏ဇနီး)
၃၄၆။ဦးေနစုိး (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း(ကြယ္လြန္) ၏သား၊ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ ေပးေနသူ)
၃၄၇။ေဒါက္တာပိုင္စိုး (ဒုဝန္ႀကီး- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚခင္မာ ေဆြ)
၃၄၈။ဦးသိန္းစိုး (Deputy Chief Justice - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၄၉။ေဒၚသိမ့္သိမ့္စိုး (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးဝင္း(ကြယ္လြန္) ၏သမီး၊ အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနသူ)
၃၅၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္စိုး (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၃၅၁။ေဒၚစဝ္ႏြမ္ခြန္ဆန္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို ၏ဇနီး)
၃၅၂။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးခ်စ္ေဆြ (အၿငိမ္းစား) (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္-ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြါးေရးဦး ပိုင္လီမိတက္)
၃၅၃။ေဒၚအိသက္သက္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ၏သမီး)
၃၅၄။ဗုိလ္မႉးႀကီးလွသိန္းေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဌါန-ဇနီး ေဒၚသီတာဝင္း)
၃၅၅။ဦးေကာင္းေက်ာ္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ၏သား)
၃၅၆။ေဒၚခင္မာေဆြ (ဒုဝန္ႀကီးေဒါက္တာပိုင္စုိး၏ဇနီး)
၃၅၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ
၃၅၈။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ
၃၅၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြ (ဝန္ႀကီး- လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္ လူအင္အားဝန္ႀကီးဌါန ဇနီး ေဒၚတင္တင္ႏြယ္၊ သား ဦးေကာင္းေက်ာ္ေဆြ၊ သမီး ေဒၚအိသက္သက္ေဆြ)
၃၆၀။ဒုဗုိလ္မႉးႀကီးျမင့္ေဆြ (ဇနီး ေဒၚခင္သက္ေ႒း)
၃၆၁။ေဒၚႏုႏုေဆြ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ၏ဇနီး)
၃၆၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး- အုိးအိမ္ဝန္ႀကီးဌါနဇနီး ေဒၚစန္းစန္းေဝ)
၃၆၃။ေဒၚဆုမြန္ေဆြ (ဦးရဲမင္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ ၏သား) ၏ဇနီး)
၃၆၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ (ဝန္ႀကီး- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန -ဇနီး ေဒၚျမသိဂၤ ီ)
၃၆၅။ေဒၚသက္သက္ေဆြ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္၏ဇနီး)
၃၆၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရသက္ေဆြ
၃၆၇။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ (ဇနီး ေဒၚခင္ေသာင္း၊ သား ရဲမင္း)
၃၆၈။ဦးတင့္ေဆြ
၃၆၉။ဦးတင့္ေဆြ (ဒုဝန္ႀကီး-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၃၇၀။ဗိုလ္မႉးႀကီးဝင္းတီ
၃၇၁။ဦးေအာင္စုိးသာ (ဝန္ႀကီးဦးစိုးသာ၏သား)
၃၇၂။ဦးစိုးသာ (ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီးပြါးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌါန- ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း၊ သား ဦးေက်ာ္ျမတ္စိုး၊ ဦးေအာင္စုိးသာ)
၃၇၃။ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္သန္း (ဇနီး ေဒၚမာလာတင့္)
၃၇၄။ေဒၚျမသန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္သိန္း၏ဇနီး)
၃၇၅။ဦးေဖသန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး-သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌါန-မီးရထား-ဇနီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳထြန္း)
၃၇၆။ေဒၚ႐ိုစီျမသန္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းစိန္ ၏ဇနီး)
၃၇၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဝင္းသန္း
၃၇၈။ေဒၚခင္သႏၱာ (ဦးထြန္းႏုိင္ေရႊ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သား)၏ ဇနီး
၃၇၉။ေဒၚခင္ႏွင္းသႏၱာ (ဦးေအာင္သက္မန္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ၏သား)၏ဇနီး
၃၈၀။ေဒၚေဝေဝသာ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း၏ဇနီး)
၃၈၁။ဦးေသာင္း (ဝန္ႀကီး သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌါန၊ ဇနီး ေဒၚေမၾကည္စိန္၊ သား ဦးေအာင္ၾကည္)
၃၈၂။ဦးေအာင္ေသာင္း (ဝန္ႀကီး စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္ရီ၊ သားမ်ား-ဦးေနေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးျပည္ေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးမုိးေအာင္၊ သမီးမ်ား-ေဒါက္တာ သုနႏၵာေအာင္၊ ေဒၚခင္ငုရည္ၿဖိဳး၊ ေဒၚေအးျမတ္ပိုေအာင္)
၃၈၃။ေဒၚခင္ေသာင္း (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင့္ေဆြ ၏ဇနီး)
၃၈၄။ဗိုလ္မႉးျမေသာင္း
၃၈၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရစိန္ေသာင္း
၃၈၆။ေဒၚနီလာေသာ္ ( ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၏ဇနီး)
၃၈၇။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးတင္ေသာ္
၃၈၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သိန္း (ဇနီး ေဒၚေထြးရီ)
၃၈၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေအာင္သိန္း
၃၉၀။ဦးေက်ာ္သိန္း (ထူးထေရးဒင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၉၁။ေဒၚမာလာသိန္း (ဒု-ဝန္ႀကီးမ်ိဳးညႊန္႔၏ဇနီး)
၃၉၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း (ဝန္ႀကီး Livestock and Fisheries -ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ သား ဦးမင္းသိန္း)
၃၉၃။ဦးမင္းသိန္း (ကိုေပါက္) (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္သိန္း၏သား)
၃၉၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမင့္သိန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး-ေဒၚျမသန္း)
၃၉၅။ဦးျမင့္သိန္း ( အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၃၉၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ိဳးျမင့္သိန္း
၃၉၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေငြသိန္း
၃၉၈။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးစိုးသိန္း(ေရ) (ဇနီး ေဒၚခင္ေအးၾကင္၊ သား-ဦးေအးခ်မ္း၊ သမီး-ေဒၚရည္မြန္ေအး၊ ေဒၚသီတာေအး)
၃၉၉။ဦးစုိးသိန္း
၄၀၀။ဦးသန္႔ဇင္သိန္း
၄၀၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္သိန္း
၄၀၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္တင္ႏုိင္သိန္း (ဝန္ႀကီး Commerce ဇနီး ေဒၚေအးေအး)
၄၀၃။ေဒၚျမသိဂၤ ီ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြ၏ဇနီး)
၄၀၄။ေဒၚခင္ေလးသက္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ၏ဇနီး)
၄၀၅။ဗိုလ္မႉခ်ဳပ္လြန္းသီ (ဝန္ႀကီး စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌါန၊ ဇနီး ေဒၚခင္ မာေအး၊ သား ဦးဇင္ေမာင္လြန္း၊ သမီး ျမစိမ္းေအး
၄၀၆။ေဒၚမိုးသီတာ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဖုန္းေဇာ္ဟန္ ၏ဇနီး)
၄၀၇။ေဒၚျမသီတာ (ဒု-ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး၏ဇနီး)
၄၀၈။ဦးသီဟ (ဒါ႐ိုက္တာ -ထူးထေရးဒင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ -လန္ဒန္စီးကရက္ျဖန္႔ေဝသူ တဦးတည္းကိုယ္စားလွယ္ (ျမဝတီ ထေရးဒင္း) ဦးေတဇ၏အစ္ကို၊ ဇနီး ေဒၚေရႊေရႊလင္း)
၄၀၉။ဦးေက်ာ္သီဟ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚႏြယ္အိအိဇင္)
၄၁၀။ဦးေဇသီဟ (ဦးခင္ေရႊ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ) ၏သား၊ ဇနီး ေဒၚနႏၵာလိႈင္)
၄၁၁။ေဒၚခင္သီရိ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္ ၏ဇနီး)
၄၁၂။ဦးေက်ာ္သူ (ဒု-ဝန္ႀကီး ၊ ႏုိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး ေဒၚလဲ့လဲ့ၾကည္)
၄၁၃။ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္သူ
၄၁၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္သူ
၄၁၅။ေဒါက္တာျမသူဇာ (ဒု-ဝန္ႀကီးပါေမာကၡေဒါက္တာျမဦး၏သမီး)
၄၁၆။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေမာင္တင္
၄၁၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညႊန္႔တင္ (အၿငိမ္းစား) အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ- ဇနီး ေဒၚခင္မ်ိဳးဦး၊ သား ဦးေက်ာ္မ်ိဳးညႊန္႔၊ သမီး သူသူအိဟန္)
၄၁၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္တင့္
၄၁၉။ေဒၚမာလာတင့္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးခင္ေမာင္သန္း ၏ဇနီး)
၄၂၀။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္မ်ိဳးတင့္ (ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၄၂၁။ဦးေအာင္တုိး (တရားသူႀကီးခ်ဳပ္- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၂၂။ဦးၾကင္တုိး (ဦးေ႒းျမင့္၏အစ္ကို- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၂၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေအာင္ထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး-စီးပြါးေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန )
၄၂၄။ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ထြန္း
၄၂၅။ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေဖသန္း၏ဇနီး)
၄၂၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း (ဝန္ႀကီး Finance and Revenue- ဇနီး ေဒၚခင္သန္းဝင္း)
၄၂၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း (ဇနီး ေဒၚခင္ေမလတ္)
၄၂၈။ေဒၚမီမီထြန္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း၏သမီး-ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၏ဇနီး)
၄၂၉။ဦးေနဝင္းထြန္း (CEO - ပတၱျမားနဂါး ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ- အစိုးရ၏အက်ိဳး စီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၃၀။ဥာဏ္ထြန္း Commodore (Senior Military Officer (Navy)- Chief of Staff (Navy). Board member UMEHL -ဇနီး ေဒၚခင္ေအးျမင့္)
၄၃၁။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ညီထြန္း ( ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔)
၄၃၂။ဗိုလ္မႉးႀကီးဥာဏ္ထြန္း(ေရ) (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပိုင္ လီမိတက္)
၄၃၃။ေဒၚဥမၼာေက်ာ္ထြန္း (ဦးေဝၿဖိဳးေအာင္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏သား)၏ဇနီး)
၄၃၄။ေဒါက္တာစိုင္းဆမ္ထြန္း (လြယ္ဟိန္းကုမၸဏီ-စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးဌါနနဲ႔ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ေနျခင္း- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၃၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဆန္းထြန္း ( ဇနီး ေဒၚတင္စိန္)
၄၃၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း (ဝန္ႀကီး- ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္ကို၊ သမီး ေဒၚမီမီထြန္း)
၄၃၇။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္း
၄၃၈။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း (Senior Military Officer- Director of Signals. Member of National Convention Convening Management Committee)
၄၃၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း (ဒု-ဝန္ႀကီး စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌါန)
၄၄၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း (ဇနီး ေဒၚခင္ျမင့္ေဝ)
၄၄၁။ေဒၚခင္ႏွင္းေဝ (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေအာင္ေထြး ၏ဇနီး)
၄၄၂။ေဒၚခင္ျမင့္ေဝ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြန္း ၏ဇနီး)
၄၄၃။ေဒၚမာမာေဝ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေ႒းဝင္း ၏ ဇနီး)
၄၄၄။ေဒၚမိမိေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး၊ ဒု-ဗိုလ္မႉႀကီးခင္ေမာင္ေက်ာ္၏ ဇနီး)
၄၄၅။ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ေဝ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း ၏ဇနီး)
၄၄၆။ေဒၚစန္းစန္းေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ ၏ဇနီး)
၄၄၇။ဗိုလ္မႉးႀကီးတင့္ေဝ
၄၄၈။ေဒၚေဝေဝ (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဥာဏ္ထြန္းေအာင္၏ဇနီး)
၄၄၉။ေဒၚသက္ဝါ (ဒု-ဝန္ႀကီးအုန္းျမင့္၏ဇနီး)
၄၅၀။ဦးေမာင္ဝိတ္(ေမာင္ဝိတ္ကုမၸဏီလီမိတက္- စိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ)
၄၅၁။ဦးေအာင္ကိုဝင္း (ဆရာေက်ာင္း) (ကေမာၻဇဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာဘီလီယံအုပ္စု ကုမၸဏီ,နီလာ႐ိုးမ ကုမၸဏီလီမိတက္, အေရွ႕႐ိုးမကုမၸဏီႏွင့္ ဇနီး ေဒၚနန္းသန္းေထြး၊ သမီး ေဒၚနန္းလန္းခမ္း၊ တူ-ဦးေဇာ္ဝင္းႏုိင္)
၄၅၂။ဗိုလ္မႉးေအာင္ဆန္းဝင္း
၄၅၃။ဦးေအာင္ေစာဝင္း
၄၅၄။ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွေ႒းဝင္း (ဇနီး ေဒၚမာမာေဝ)
၄၅၅။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ထိန္ဝင္း (တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕အပိုင္)
၄၅၆။ဗိုလ္ႀကီးထြန္းေဇာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚဝတ္ရည္ဦး(ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏုိင္၏သမီး))
၄၅၇။ဗိုလ္ႀကီးခန္႔ဝင္း
၄၅၈။ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးသိန္းစိန္ ၏ဇနီး)
၄၅၉။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ဝင္း
၄၆၀။ေဒါက္တာခင္ျမဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီးေမာင္ျမင့္၏ဇနီး)
၄၆၁။ေဒၚခင္ၿပံဳးဝင္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ ၏ဇနီး)
၄၆၂။ေဒၚခင္သန္းဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း၏ဇနီး)
၄၆၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဝင္း
၄၆၄။ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚစန္းစန္းရီ၊ သားမ်ား-ဦးညီညီေအာင္၊ ဦးမင္းေနေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ထြန္း)
၄၆၅။ဦးေက်ာ္ဝင္း (ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီလိမိတက္ (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါနေအာက္ရွိ သထံုတာယာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ) - အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ - ဇနီး ေဒၚနန္းေမာက္ေလာဝ္ဆုိင္)
၄၆၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္-ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြါးေရးဦးပုိင္လီမိတက္)
၄၆၇။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကည္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚခင္ျမမြန္)
၄၆၈။ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၏ ဇနီး)
၄၆၉။ေဒၚၾကဴၾကဴဝင္း (ဝန္ႀကီးဦးစုိးသာ၏ဇနီး)
၄၇၀။ဦးမင္းေနေက်ာ္ဝင္း (ဒု-ဗုိလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား)
၄၇၁။ေဒၚမူမူဝင္း (ဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ ၏ဇနီး)
၄၇၂။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ျမဝင္း
၄၇၃။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမဝင္း (ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌါန)
၄၇၄။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးျမဝင္း
၄၇၅။ေဒၚျမျမဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိန္းထြန္း၏ဇနီး)
၄၇၆။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေနဝင္း (ဇနီး ေဒၚနန္းေအးျမ)
၄၇၇။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
၄၇၈။ေဒၚနီနီဝင္း (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦး၏ဇနီး)
၄၇၉။ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း (ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေ႒း ၏ဇနီး)
၄၈၀။ဦးဥာဏ္ဝင္း (ဝန္ႀကီး ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌါန - ဇနီး ေဒၚျမင့္ျမင့္စိုး)
၄၈၁။ေဒၚစန္းစပါယ္ဝင္း (ေဒါက္တာဘုန္းျမင့္ထြန္း(ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း၏သား)၏ဇနီး)
၄၈၂။ေဒၚစန္းသီတာဝင္း (ဦးညီညီေအာင္(ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏သား) ၏ဇနီး)
၄၈၃။ဗိုလ္မႉခ်ဳပ္စုိးဝင္း
၄၈၄။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သက္ႏုိင္ဝင္း
၄၈၅။ေဒၚသီတာဝင္း (ဒု-ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးသိန္းေဆြ၏ဇနီး)
၄၈၆။ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း
၄၈၇။ဦးေဇာ္ဝင္း (ဇနီး ေဒၚႏြယ္နီစန္း)
၄၈၈။ရဲမႉးခ်ဳပ္ ေဇာ္ဝင္း
၄၈၉။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေဇာ္ဝင္း
၄၉၀။ဗိုလ္မႉးေဇာ္ၿဖိဳးဝင္း (တာဝန္က် ဒါ႐ိုက္တာ-ျပည္ပပို႔ကုန္ဌါန-ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌါန - ဇနီး ေဒၚသႏၱာေရႊ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏သမီး))
၄၉၁။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္း (ဌါနဆိုင္ရာ -မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ -ျမဝတီ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး)
၄၉၂။ေဒၚလြင္ယမင္း (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေဝလြင္ ၏သမီး)
၄၉၃။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ဇင္ေယာ္ ( ဇနီး ေဒၚခင္သီရိ)
၄၉၄။ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ (ေဒၚရီရီျမင့္) (ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရေအာင္ကို ၏ဇနီး)
၄၉၅။ေဒၚႏုႏုရီ (ဗိုလ္မႉးႀကီးျမင့္ေအာင္ ၏ဇနီး)
၄၉၆။ေဒၚစန္းစန္းရီ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္ဝင္း ၏ဇနီး)
၄၉၇။ေဒၚစန္းစန္းရီ (စူပါဝမ္း ကုမၸဏီအုပ္စု- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )
၄၉၈။ေဒၚစန္းစန္းရီ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေအး ၏ဇနီး)
၄၉၉။ေဒၚေထြးရီ (ေဒၚေထြးေထြးရီ) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သိန္း ၏ဇနီး)
၅၀၀။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ရီ (ဇနီး ေဒၚခင္ေမစိုး)
၅၀၁။ေဒၚခင္ခင္ရီ (ဝန္ႀကီးဦးေအာင္ေသာင္း၏ဇနီး)
၅၀၂။ေဒၚစိုးဝတ္ရည္ (ဒု-ဝန္ႀကီးဗိုလ္ႉးခ်ဳပ္သန္းေ႒း၏ဇနီး)
၅၀၃။ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ (ဦးေတဇ(အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )၏သား)
၅၀၄။ဦးေတဇ ( မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ထူးကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ထူးေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ- အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ - ဇနီး ေဒၚသီတာေဇာ္၊ သား ဦးျပည့္ၿဖိဳးေတဇ၊ အစ္ကို ဦးသီဟ၊ အေဖ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အေမ ေဒၚအုန္း)
၅၀၅။ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ
၅၀၆။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ (ဇနီး -ေဒၚခင္ၿပံဳးဝင္း၊ သား ဦးၾကည္သာခင္ေဇာ္၊ သမီး ဆုခင္ေဇာ္)
၅၀၇။ဦးၾကည္သာခင္ေဇာ္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ-၏သား)
၅၀၈။ေဒၚဆုခင္ေဇာ္ (ဒု-ဗိုလ္မႉးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ- ၏သမီး)
၅၀၉။ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ (ဝန္ႀကီး -ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန -ဇနီး ေဒၚမူမူဝင္း)
၅၁၀။ေဒၚသီတာေဇာ္ (ဦးေတဇ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ )-၏ဇနီး၊ အေဖ ဦးေဇာ္ညႊန္႔ (ကြယ္လြန္)၊ အေမ ေဒၚထူး(ကြယ္လြန္)၏သမီး
၅၁၁။ဗိုလ္မႉးႀကီးသူရိန္ေဇာ္ (ဒု-ဝန္ႀကီး အမ်ိဳးသားစီးပြါးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌါန ၊ ဇနီး-ေဒၚတင္အုန္းျမင့္)
၅၁၂။ဦးရီဘုန္းေဇာ္ (ဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္၏သား)
၅၁၃။ဦးေဇာ္ေဇာ္ (မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ-မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလီမီတက္ -ဇနီး ေဒၚေ႒းေ႒းခုိင္)
၅၁၄။ေဒၚႏြယ္အိအိဇင္ (ဦးေက်ာ္သီဟ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ (အစိုးရ၏အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ေဆာင္ ရြက္ေပး ေနသူ) ၏သား)
၅၁၅။ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္႔ဇင္ (အၿငိမ္းစား) (Managing Director at Myanmar Land and Development )

0 comments: